ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1976 με αντικείμενο τη διαμόρφωση προϊόντων σιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας για μια σειρά ετών, ήταν η εγκατάσταση κεντρικών μονάδων κλιματισμού και δικτύων αεραγωγών σε μεγάλα επιβατικά πλοία, καθώς και οι μονώσεις – μεταλλικές επενδύσεις.

Κατόπιν, επεκτάθηκε σε βιομηχανικές εφαρμογές και κατασκευές με κύριους πελάτες οργανισμούς της βαριάς βιομηχανίας, όπως τα διυλιστήρια και οι τσιμεντοβιομηχανίες, με τις οποίες πέτυχε τη σύναψη μακρόχρονων, σταθερών συνεργασιών.

Την τελευταία δεκαετία, έχει διευρυνθεί το πεδίο των δραστηριοτήτων  της  με κτιριακές και ναυτιλιακές κατασκευές υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Ακόμα, ο προσανατολισμός της εταιρείας έγινε πιο εξωστρεφής, με τη στόχευση και τη συμμετοχή σε μεγάλα βιομηχανικά έργα στο εξωτερικό.

Η στρατηγική της εταιρείας μας ήταν και είναι προσανατολισμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη, στην πολυεπίπεδη ικανοποίηση του και φυσικά στη βέλτιστη δυνατή σχέση ποιότητας – κόστους. Στοχεύουμε στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας με όποιον πελάτη μας επιλέξει.

ΥΠΟΔΟΜΗ

Η επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της, σταθερά από ίδρυσής της, επί της οδού Θηβών, στο νούμερο 28. Επίσης, διαθέτει προκατασκευασμένα φορητά γραφεία και container για προσωπικό και εργαλεία, για εξυπηρέτηση των εργοταξιακών της αναγκών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, υπάρχει σχεδιασμός για μεταφορά της δραστηριότητας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού.

Η επιχείρηση διαθέτει ένα πλήρες σύνολο εργαλειομηχανών διαμόρφωσης ελασμάτων και επιμήκων προιόντων χάλυβα τα οποία μας παρέχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουμε, να επισκευάζουμε και να συντηρούμε μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων, για διάφορα πάχη και διαστάσεις. Επίσης, διαθέτει υψηλής ποιότητας εργαλεία χειρός και πλήρη εργοταξιακό εξοπλισμό (ηλεκτρολογικό, ανυψωτικό κτλ).
Ενδεικτικά, ο εξοπλισμός της επιχείρησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα μηχανήματα:

 • Ψαλίδι.
 • Στράντζα.
 • Πρέσα.
 • Γερανογέφυρα 5 τόνων.
 • Κύλινδροι.
 • Ραουλιέρες.
 • Δράπανα.
 • Τροχοί Λείανσης.
 • Κορδέλα Κοπής.
 • Μηχανές Ηλεκτροσυγκόλλησης SMAW.
 • Μηχανές Ηλεκτροσυγκόλλησης GMAW.
 • Μηχανές Ηλεκτροσυγκόλλησης GTAW.
 • Μηχανές Plasma Cutter.
 • Πλυστικός Εξοπλισμός.
 • Εργαλεία Χειρός Ηλεκτρικά.
 • Εργαλεία Χειρός Πεπιεσμένου Αέρα.
 • Εργαλεία Χειρός Μπαταρίας.

Για ειδικές απαιτήσεις κατεργασίας , όπου η υποδομή της εταιρείας δεν επαρκεί (πχ κοπή laser), υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο στενών συνεργατών, ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

politiki-poiotitas

Η πολιτική ποιότητας αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της στρατηγικής της εταιρείας μας και όλες οι δραστηριότητές της, με εξαίρεση τις απαιτήσεις σε ασφάλεια και υγεία, υποτάσσονται στην απαίτηση για το βέλτιστο ποιοτικά προϊόν, στο μικρότερο δυνατό κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ είναι:

 •  Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ΕΣ.
 • Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής
  επικοινωνίας.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό
  συμμετοχή του στην βελτίωση της επιχειρησιακής συνέχειας στον τομέα δραστηριότητας του.
 • Δέσμευση για τον περιορισμό των κινδύνων και τη μείωση των απειλών.
 • Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για
  ενέργειες βελτίωσης.
 • Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων.
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης.
 • Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό της εταιρείας.
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς
  και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
 • Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση.
 • Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων
 • Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού .
 • Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή συνέχεια
  και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.
 • Η Διασφάλιση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της Επιχειρησιακής Συνέχειας στις επιχειρηματικές
  διαδικασίες του οργανισμού
 • Η προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών που παράγει, λαμβάνει και διακινεί στα πλαίσια
  των δραστηριοτήτων της

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το
πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών και ορίζει τις παραμέτρους εντός των οποίων μπορεί να αναληφθεί
προγραμματισμός και λειτουργία παροχής υπηρεσιών σε κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση.
Για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της εταιρείας όπως διατυπώνονται από την Πολιτική Επιχειρησιακής
Συνέχειας της εταιρείας έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2019.

 • Η εκτέλεση των αναλαμβανόμενων έργων να γίνεται σε απόλυτη συμφωνία με τις συμβατικές δεσμεύσεις προς τον πελάτη.
 • Οι ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί να καλύπτονται στο ακέραιο.
 • Τα έργα να πραγματοποιούνται εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου που έχει γίνει κοινώς αποδεκτό.
 • Τα προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες να βελτιώνονται διαρκώς.
 • Τα προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες να είναι ποιοτικότερα από τον ανταγωνισμό.
 • Το κόστος των προϊόντων-υπηρεσιών να μειώνεται όσο αυτό είναι εφικτό.
 • Τα παράπονα των πελατών να μειώνονται διαρκώς.
 • Η ικανοποίηση των πελατών να αυξάνεται, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αγαστής συνεργασίας με διάρκεια στο χρόνο.
 • Άμεση και συνεχής επικοινωνία με τον πελάτη.
 • Έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση στα τυχόν παράπονα του.
 • Μεθοδικός προγραμματισμός και σχεδιασμός παραγωγής και έργων.
 • Επένδυση σε σύγχρονο και αποδοτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για τις απαιτήσεις του κάθε έργου.
 • Συμπόρευση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Αξιολόγηση και επιλογή ικανού και αφοσιωμένου προσωπικού, που θα κατανοήσει και θα ενστερνιστεί τους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας για βέλτιστη ολική ποιότητα.
 • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για αυξημένη απόδοση, χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας.
 • Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων τους.
 • Πρόβλεψη των τάσεων της αγοράς και των επιθυμιών των πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

asfaleia

Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας που δραστηριοποιείται η εταιρεία, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και στρατηγική στόχευση απόλυτης προτεραιότητας. Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε διαρκώς αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές, που εναρμονίζονται κατά ελάχιστον με όλες τις κρατικές απαιτήσεις.

 • Να αναζητούμε, να εντοπίζουμε, να εκτιμούμε και να ελαχιστοποιούμε τις πηγές κινδύνου που υπάρχουν στους χώρους εργασίας για τους εργαζόμενους της εταιρείας μας.
 • Να παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενους, κατάλληλα και αποτελεσματικά Μέσα Ατομικής Προστασίας, ανάλογα με την εκάστοτε εργασία.
 • Να εξασφαλίζουμε, ότι τα εργαλεία και τα μηχανήματα των εγκαταστάσεων της εταιρείας βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και έχουν συντηρηθεί σωστά και έγκαιρα.
 • Να διατηρούμε τους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθαρούς και ταχτοποιημένους, ελεύθερους από μολυσματικούς παράγοντες.
 • Να παρέχουμε πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και επιτήρηση στο σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία μας
 • Να αναλύουμε, να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε μελλοντικές ανεπιθύμητες καταστάσεις. Με άλλα λόγια, να είμαστε προετοιμασμένοι για τους κινδύνους που επιφυλάσσει το μέλλον.
 • Ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας, Μηχανολόγου Μηχανικού, για την οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των θεμάτων ασφάλειας και υγείας.
 • Περιοδικά σεμινάρια εκπαίδευσης από τον Τεχνικό Ασφαλείας προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, με θέματα που αφορούν τους κινδύνους κάθε εργασίας και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.
 • Εκπόνηση αναλύσεων επικινδυνότητας (JOB HAZARD ANALYSES) για κάθε ξεχωριστό έργο που η εταιρεία αναλαμβάνει.
 • Μελέτη αγοράς για προμήθεια των καταλληλότερων ποιοτικά συστημάτων ασφαλείας, όπως Μέσα Ατομικής Προστασίας, εξοπλισμούς πυρόσβεσης, εργαλεία κτλ.
 • Περιοδικοί έλεγχοι των Μέσων Ατομικής Προστασίας που έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους ως προς τις φθορές και την ημερομηνία λήξης τους.
 • Περιοδικά σχεδιασμένοι έλεγχοι των εργαλείων χειρός, για φθορές που μπορούν να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα.
 • Αυστηρή διενέργεια και παρακολούθηση της συντήρησης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Σήμανση ασφαλείας με υποχρεώσεις, προειδοποιήσεις και απαγορεύσεις για όλους τους εργαζομένους.
 • Σήμανση ασφαλείας για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης, βοήθειας και εξοπλισμού καταπολέμησης πυρκαγιάς.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

hr

Θεωρούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας ως θεμελιώδη παράγοντα επίτευξης των επιχειρησιακών μας στόχων και βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας μας και προσδίδουμε ιδιαίτερο βάρος στην προσέλκυση, εκπαίδευση και ενσωμάτωση ικανών, φιλόδοξων και δυναμικών στελεχών και εργαζομένων όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Διοικητικές

 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Οικονομολόγος
 • Λογιστής
 • Υπάλληλος Γραφείου

Συνεργεία – Τεχνίτες Παραγωγής

 • Μηχανολόγοι Εργοδηγοί
 • Μονταδόροι – Εφαρμοστές
 • Σωληνουργοί Τεχνίτες
 • Ηλεκτροσυγκολλητές
 • Βοηθοί Τεχνιτών και Ηλεκτροσυγκολλητών